Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Totstandkoming, Aanvang en Einde van de Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst vangt aan op het moment van het in ontvangst nemen van de MTB’s door de Huurder en wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de Huurovereenkomst.
 2. De Huurder is volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst.
 3. De Huurder is gehouden de MTB’s, die te allen tijde eigendom blijven van TBZ, uiterlijk op het bij de Huurovereenkomst bepaalde tijdstip in te leveren bij de verhuurlocatie.

Artikel 2: Verplichtingen van TBZ

 1. TBZ verstrekt de Huurder MTB’s die zich in een goede en veilige staat bevinden.
 2. De MTB’s zullen worden overhandigd in een perfecte staat en zijn niet verzekerd. De Huurder is volledig verantwoordelijk voor alle soorten schade die veroorzaakt worden door de Huurder zelf of een derde partij. TBZ neemt geen verantwoordelijkheid voor klachten veroorzaakt door de Huurder of een derde partij, bijvoorbeeld ongevallen, letsel, materiële schade, etc.
 3. Vanaf het moment dat de MTB’s  van TBZ de verhuurlocatie verlaten, ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de huurder.

Artikel 3: Gebruik

 1. De Huurder onderwerpt de MTB’s bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle en meldt eventuele gebreken aan TBZ. Indien hiervoor bedoelde melding achterwege blijft, wordt de Huurder geacht de MTB’s in goede staat te hebben ontvangen.
 2. De Huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal van de MTB’s.
 3. De Huurder is verplicht om voorzieningen te treffen voor de bescherming van de MTB’s, zowel tegen verlies en diefstal. In het geval van een dergelijke situatie tijdens de huur, dient de huurder alle kosten voor het reconditioneren tegen marktprijzen te dragen. In geval u een MTB kwijtraakt (door diefstal of andere omstandigheden) dient u € 700,00 te betalen voor de vervanging van deze mountainbike.
 4. Wij raden u aan om de MTB’s nooit onbeheerd achter te laten.
 5. In het geval van schade is de huurder verplicht om met de MTB’s zelfstandig terug te keren naar onze winkel.

Artikel 4: Huursom, Betaling en Kosten

 1. De Huurder is gehouden voorafgaand aan het gebruik van de MTB’s de huursom en een waarborgsom, zoals vermeld op de Huurovereenkomst, te voldoen. We hanteren de volgende borgsommen: 1-4 MTB’s € 25,00, 5-8 MTB’s € 50,00, meer dan 8 MTB’s € 100,00. Ook wordt de Huurder gevraagd officiële documenten met de naam van de huurder (ID-kaart) te overleggen. De borg zal na de terugkeer van de MTB’s worden teruggegeven. Enige kosten, in geval van schade, zal van de borg worden ingehouden.
 1. Ingeval de overeengekomen huurperiode met meer dan 30 minuten wordt overschreden is de Huurder over de periode van overschrijding een bedrag verschuldigd van € 3,00 per uur.
 2. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel vindt geen toepassing indien de Huurder vóór afloop van de Huurovereenkomst aan TBZ heeft gemeld, dat hij ten gevolge van een overmachtssituatie niet in staat is de MTB’s tijdig in te leveren en TBZ heeft ingestemd met inlevering op een later tijdstip.
 3. Een online reservering die 48 uur van tevoren word geannuleerd krijgt het volledige bedrag terug min 5 euro administratie kosten.
 4. Een online reservering die 24 uur van tevoren word geannuleerd krijgt 50% van het bedrag terug min 5 euro administratie kosten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid voor Schade, Verlies en/of Diefstal

 1. TBZ is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de Huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van TBZ, in welk geval TBZ slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. TBZ verplicht het gebruik van helmen.
 1. De Huurder is jegens TBZ aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan de MTB’s. De Huurder is voorts jegens TBZ aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies en/of diefstal van de MTB’s. De Huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van TBZ, waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of vervanging van de MTB’s evenals huurderving, volledig aan TBZ te vergoeden.  
 2. TBZ behoudt zich het recht een naheffing te doen wanneer de (eventuele) schadevergoeding niet toereikend blijkt.
 3. Het is de Huurder niet toegestaan veranderingen of reparaties aan de MTB’s te (laten) verrichten.